Svazek obcí Blatenska
Blatensko oficiální stránky

Památky

Zobrazeno 1-30 ze 141
Bělčice tvrziště Slepičí hora

Bělčice tvrziště Slepičí hora

Datum: 12. 3. 2014

Bělčické tvrziště leží v nadmořské výšce 510 m na západním okraji terasy pod návrším Slepičí hora asi 1 km západně od historického jádra Bělčic. Jádro tvrze se nachází na krátkém trojúhelníkovitém výběžku, který vybíhá směrem k západnímu do širokého údolí bezejmenného potoka, na němž se přímo pod tvrzištěm rozkládá rybník Hrádek.

Bělčice fara č.p. 1

Bělčice fara č.p. 1

Datum: 12. 3. 2014

"Uprostřed obce Bělčice na náměstí J. Kučery se nachází severním směrem od kostela sv. Petra a Pavla areál fary čp. 1. Farní budova se nachází na vyvýšeném kamenném tarasu s rozlehlou předzahrádkou a oplocením z kamenných pilířů a dřevěného plotu. Areál je tvořen farní přízemní budovou na obdélném půdorysu, která je vstupním průčelím orientovaná do přilehlého náměstí a ke kostelu. Severním směrem od fary se nachází hospodářské budovy - na východní straně stáje a na severu stodola. Hospodářské budovy byly přestavěny na oprávářské dílny bělčického zemědělského družstva. Přilehlý dvůr byl rovněž přizpůsoben provozu družstva. Ve dvoře, u stájí a stodoly jsou přístavky, které jsou bez památkové ochrany, ale nacházejí se na chráněném pozemku. "

Bělčice kostel

Bělčice kostel

Datum: 12. 3. 2014

"Areál kostela sv. Petra a Pavla situovaný ve středu obce, na náměstí a je cenným architektonickým a urbanistickým prvkem v obci. Pseudogotická zvonice na západní straně areálu tvoří významný dominantní prvek. Jedná se o architektonicky zajímavou stavbu, jednu z nejstarších na Blatensku, z první poloviny 13. století s cennými interiéry, s dochovanými historickými konstrukcemi a hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky. Velmi hodnotná je pozdně gotická plochá sklípková klenba hvězdového vzorce se síťovými spojkami mezi jednotlivými poli, svedené na štíhlý hranolový pilíř se zkosenými nárožími. Klenební vzorec je shodný jako v Blatné a v Nezamyslicích u Sušice. Dále jsou cenné křížové a plackové klenby, podlahy a zejména truhlářské a řemeslné prvky, jako jsou okna s vitráží, dveře a jejich kování. "

Bělčice kašna

Bělčice kašna

Datum: 12. 3. 2014

"Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery se nachází kamenná kašna datována do roku 1893. Kašna je situována západním směrem od kostela sv. Petra a Pavla, na náměstí v upraveném prostoru, kde se nachází i socha sv. Jana Nepomuckého. "

Bělčice socha Jan Nepomucký

Bělčice socha Jan Nepomucký

Datum: 12. 3. 2014

U kostela na náměstí J. Kučery se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha je situována západním směrem od kostela sv. Petra a Pavla, na náměstí v upraveném prostoru. Socha je orientována západním směrem, do přilehlého náměstí, stojí na hranolovém kamenném podstavci.Socha sv. Jana Nepomuckého je nejen dokladem velmi rozšířené úcty k tomuto světci v 18. století i v pozdější době, ale také ukázkou kvalitní barokní sochařské produkce datované do roku 1728

Bělčice socha sv. Barbory

Bělčice socha sv. Barbory

Datum: 11. 3. 2014

"Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery u komunikace směrem na Újezdec se nachází socha sv. Barbory. Socha je situována v ulicové části náměstí, v blízkosti domu čp. 52. Socha je orientována východním směrem, stojí na projmutém hranolovém kamenném podstavci.Socha sv. Barbory je datována do druhé poloviny 18. století a je ze sochařské dílny v Dobré Vodě u Březnice. "

Bělčice slovanské pohřebiště

Bělčice slovanské pohřebiště

Datum: 10. 3. 2014

Slovanské kostrové pohřebiště u čp. 193 je cenným pramenem pro poznání vývoje osídlení Bělčic v raném středověku, zvláště ve vztahu k mladohradištnímu sídlišti na východním okraji obce a k románskému kostelu sv. Petra a Pavla. Z patrně většího pohřebiště bylo v roce 1934 prozkoumáno pět hrobů, z jejichž pohřební výbavy pochází soubor šperků, nástrojů a keramiky. Lokalitu lze datovat do průběhu 9. až na počátek 10. století.

Bezdědovice rýžoviště zlata

Bezdědovice rýžoviště zlata

Datum: 9. 3. 2014

Na východním okraji lokality se při úpatí svahu dochovaly zbytky náhonu, který patrně sloužil k přívodu vody na rýžovnické splavy. V jižní části je rýžoviště značně široké, na severní straně, kde vyplňuje úzkou nivu mezi potokem a patou svahu Březové hory, se jeho šířka pohybuje jen mezi 30 – 50 m. Dále na severu pokračují sejpy v k. ú. Chlum u Blatné. V roce 1984 byly v porušených sejpech nalezeny zlomky keramiky ze 13. století.

Blatenka(Blatná) srub

Blatenka(Blatná) srub

Datum: 8. 3. 2014

"Dřevěný srub se nachází na paloučku v lesním porostu a v blízkosti rybníka Bídník. Původně býval srub ve dvoře venkovské usedlosti čp. 4 v obci Blatenka, ale v 70. - 80. letech 20. století byl přesunut na dnešní místo. Původní srub s kolnou měl střechy kryté doškami, neměl okna a vestavěné podkroví. Přenesený srub dostal nové ev.č.42., je tvořen vlastním srubem na kamenné podezdívce a na něj navazuje na severozápadní stranu otevřená přízemní kolna. "

Blatná areál zámku

Blatná areál zámku

Datum: 7. 3. 2014

První písemná zmínka o hradu Blatná je z roku 1235, z té doby se dochovala část románské kaple. V patnáctém století příchodem rodu Lvů z Rožmitála byla postavena většina budov, ze kterých vyniká zejména obranná věž s nástěnými malbami z roku 1780 a pozdní gotický palác postavený Benediktem Rejtem. Z této doby pochází i nástěnné malby v Rytířském sále. Původní obora byla upravena na anglický park, pod staletými stromy jsou dosud uchovány sejpy - zbytky po pradávném rýžování zlata. více http://www.zamek-blatna.cz/zamek-blatna-historie.php

Blatná měšťanský dům č.p. 103

Blatná měšťanský dům č.p. 103

Datum: 6. 3. 2014

Měšťanský dům čp. 103 se nachází uprostřed města Blatná na náměstí Míru, na území městské památkové zóny a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Významná budova má z památkového hlediska cenné dochované dispoziční řešení a zachovalé historické konstrukce a prvky, zejména klenuté prostory valenými klenbami z výsečemi a plackovými klenbami v přízemí, ve sklepení a v hospodářské budově. Památkově hodnotné je uliční pozdně eklektické průčelí se štukovými prvky. Památkově velmi cenná je zachovalá stodola s maštalí, kde se dochovaly klenuté prostory, převážně pak ústřední prostor zaklenutý plackovými klenbami na středový pilíř.

 Blatná měšťanský dům č.p. 105

Blatná měšťanský dům č.p. 105

Datum: 5. 3. 2014

Měšťanský dům čp. 105 se nachází na území městské památkové zóny Blatná a je situován v řadové zástavbě domů na náměstí Míru. Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí, k jihozápadu. Na dům navazuje obdélný dvůr, který je na severovýchodě ohraničen cihelným plotem z tvarovek, který je bez památkové ochrany. Dvůr uzavírala stodola s přístavkem, která byla zbourána a zůstaly po ní jen obvodové stěny. Obvodové stěny stodoly nejsou předmětem památkové ochrany. Na dům navazuje krátké dvorní křídlo.

 Blatná měšťanský dům č.p.102

Blatná měšťanský dům č.p.102

Datum: 3. 3. 2014

Měšťanský dům čp. 102 se nachází na území městské památkové zóny Blatná a je situován v řadové zástavbě na náměstí Míru. Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí, k jihozápadu. Za domem je zastřešený dvorek a původní hospodářské stavení, které bylo upraveno na masnu a na udírnu. Na střeše zastřešeného dvora je terasa s pergolou přístupná z prvního patra domu. Dům je v základech gotický (zachovány sklepy a obvodové stěny přízemí). Dnešní přestavba domu i průčelí je klasicistní, z doby po požáru města r. 1834.

 Blatná měšťanský dům č.p. 101

Blatná měšťanský dům č.p. 101

Datum: 3. 3. 2014

Měšťanský dům č.p.101 v Blatné se nachází ma území městské památkové zóny a je situován v řadové zastavbě na náměstí Míru. Jedná se o patrovou budovu stavbu převážně klasicistního slohu s malými částmi slohu gotického. Do náměstí se uplatňuje fasáda se 7 okenními osami směrem v patře, vstupními vraty průjezdu do dvora se zaklenutým otvorem a výkladci prodejen. Pod tímto traktem budovy jsou na obou stranách průjezdu umístěny sklepy s gotickými klenbami ze smíšeného zdiva, které zasahují až pod úroveň náměstí. Ve střední části je objekt spojen s pravým dvorním křídlem budovy v patře spojovacím krčkem. Pravé dvorní křídlo budovy ve dvoře je dále spojeno s hospodářskou budovou pomocí krčku v horním patře, který je podporován stlačenou klenbou. Levé dvorní křídlo budovy má 3 podlaží; horní dvě se sníženými stropy a menšími okny prosvětlujícími obě místnosti. Vstup je po nepředsazené pavlači s kovaným zábradlím nesené kamennými krakorci nebo dřevěném točitém schodišti. Na zadním dvorku jsou přistavěny jednoduché garáže se sloupky nesoucími střechu s malým sklonem s taškovou krytinou, tyto a přístavek na dvoře jsou z památkové ochrany vyjmuty.

 Blatná měšťanský dům č.p. 7

Blatná měšťanský dům č.p. 7

Datum: 2. 3. 2014

Měšťanský patrový dům čp. 7 v řadové uliční zástavbě se nachází uprostřed města na území městské památkové zóny, podél tř. J.P. Koubka, do které je situován východním průčelím. Za patrovým domem se nachází dvůr - zahrada nepravidelného půdorysu. Při severní straně zahrady se nachází zbývající část hospodářské budovy, která byla radikálně přestavena a je bez památkové ochrany. Na severozápadním nároží domu navazuje bývalá obvodová stěna po zaniklých chlévech z 90. letech 20. století, která dnes tvoří ohradní zeď zahrady. Zahrada je ohraničena novým plotem či zdí, které jsou bez památkové ochrany.

 Blatná měšťanský dům č.p. 207

Blatná měšťanský dům č.p. 207

Datum: 1. 3. 2014

Dům reprezentuje typický, v 19.století přestavěný měšťanský dům s dvorní pavlačí, který si zachoval svůj charakter a vysokou památkovou hodnotu, zvláště v intaktně dochované vnitřní dispozici přízemí i patra. Velmi významné je dochování plackových a valených kleneb v celém rozsahu přízemí a v části patra a architektonické historické detaily a prvky, jako jsou výplně oken a dveří. Památkově hodnotné je i uliční a dvorní pavlačové pozdně klasicistní průčelí. Velmi cenné je i dvorní navazující křídlo s dochovalými klenutými prostory v přízemí i v patře. Hospodářské stavení ve dvoře s cihelnými výplňovými poli v průčelí a s trámovými stropy je z památkového hlediska hodnotné. Dům se nachází na území MPZ Blatná

 Blatná měšťanskýdům č.p. 104

Blatná měšťanskýdům č.p. 104

Datum: 28. 2. 2014

Měšťanský dům čp. 104 se nachází na území městské památkové zóny Blatná a je situován v řadové zástavbě na náměstí Míru. Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí. Průčelí domu je sedmiosé, s pozdně klasicistní fasádou. Přízemí domu hladké, bez profilací a je novodobě upraveno a prolomeno polokruhovými dveřními i okenními otvory. Výplně oken i dveří nové, v dřevěném rámu.Přízemí ukončuje patrová jednoduchá římsa. Patro má v nárožích armované pásované lizény, zvýrazněné barevně.

 Blatná bývalý měšťanský pivovar č.p. 167

Blatná bývalý měšťanský pivovar č.p. 167

Datum: 27. 2. 2014

Bývalý městský pivovar se nachází jihovýchodně směrem od historického jádra města, na území městské památkové zóny, v blízkosti hlavní komunikace. Významná budova z 1. pol. 16. století (1513) má z památkového hlediska cenné dochované dispoziční řešení a zachovalé historické konstrukce a architektonické prvky, zejména klenuté přízemí valenými klenbami s výsečemi a plackovými klenbami kamennou klenbu, výplně dveří a oken. Památkově hodnotné jsou i fasády budovy s renesančními štukovými prvky a s dochovaným letopočtem 1824.

 Blatná rybářské sádky

Blatná rybářské sádky

Datum: 26. 2. 2014

Bývalé sádky se nachází uprostřed města Blatná, na území městské památkové zóny a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města v blízkosti zámku. Jednalo se o hospodářsky speciálně určenou budovu v areálu patřící k zámku z poloviny 19. století, která má z památkového hlediska cenné zachovalé historické konstrukce a architektonické prvky, zejména hambalkový krov se dvěma úrovněmi plátovaných hambalků a se stojatou stolicí a segmentová klenba ve sklepení. Památkově hodnotné jsou i fasády vrcholící v základě trojúhelníkovými štíty s volutovými křídly a trojúhelným nástavcem.

 Blatná bývalá stará pošta č.p.310

Blatná bývalá stará pošta č.p.310

Datum: 25. 2. 2014

Bývalá stará pošta čp. 310 se nachází u areálu zámku Blatná u zahradního domku č.p.311, na území městské památkové zóny a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Významná budova z první čtvrtiny 19. století má z památkového hlediska cenné dochované dispoziční řešení a zachovalé historické konstrukce a prvky, zejména klenuté prostory v přízemí a některé původní výplně oken a dveří s kováním. Památkově hodnotná jsou klasicistní průčelí se štukovými prvky. Její památková hodnota je umocněna i z historického a kulturního hlediska, kdy se nejdříve jednalo o poštu, později kancelářský úřad a v současné době dům slouží jako obytný dům.

 Blatná záložna č.p. 81

Blatná záložna č.p. 81

Datum: 24. 2. 2014

Spořitelna města Blatné je ukázkou kvalitní pozdně funkcionalistické stavby od předních českých architektů meziválečné doby Bohumila Kněžka a Josef Václavíka. Stavba svou kvalitou dosahuje nadregionální úrovně. Budova se z velké míry zachovala v autentickém stavu. V interiéru se zachovaly původní schodiště, částečně povrchy stěn a podlah, např. mramorové obklady stěn ve vstupních prostorách, dřevěné v 1. patře a přízemí, dále dveřní výplně, atd. Původní dispozice je zachovaná, pouze ji někdy znejasňují vložené příčky. Objekt se nachází na území MPZ Blatná.

 Blatná kostel Nanebevzetí Panny Marie

Blatná kostel Nanebevzetí Panny Marie

Datum: 23. 2. 2014

"Kostel obsahuje řadu hodnotných historických stavebních konstrukcí z období ranného až vrcholného středověku – sakristie (13. st.), obvodové zdivo lodi (poč. 15. st.), presbytář, předsíně a klenba dvoulodí (konec 15. st. – 1515). K významným pozdně gotickým památkám patří také hřbitovní kaple sv. Michala (svěcena 1515). Nedílnou součástí celého areálu jsou barokní ambity a novogoticky upravená zvonice sloužící původně jako vstup na bývalý hřbitov. Kostel tvoří významný urbanistický prvek, který zásadně spoluvytváří charakter zástavby v historickém jádru města. Kvalita kamenické práce a celý architektonický projekt řadí kostel Nanebevzetí Panny Marie k vrcholným projevům pozdně gotického stavitelství nejen v jižních Čechách, ale v celé širší oblasti Podunají. Kostel je významným příkladem podoby intaktně dochované církevní stavby z vrcholného a pozdního středověku a zároveň je důležitým dokladem farní správy a projevu křesťanské víry v regionu. "

 Blatná kontribuční sýpka

Blatná kontribuční sýpka

Datum: 22. 2. 2014

Významná panská sýpka má z památkového hlediska cenné dochované dispoziční řešení ve všech patrech a zachovalé historické konstrukce a prvky.Památkově hodnotné jsou fasády sýpky se zvýrazněným bosovaným nárožím.Sýpka je zároveň i významným architektonickým prvkem v krajině,v blízkosti města Blatná.

 Blatná kaplanka č.p. 213

Blatná kaplanka č.p. 213

Datum: 15. 2. 2014

Kaplanka se nachází uprostřed města Blatná, jižním směrem od historického jádra města, v ulici Na Příkopech a je situována na území městské památkové zóny Blatná. Kaplanka tvoří významný architektonický a urbanistický prvek v intravilánu města. Patrová jednoduchá budova s předsazeným schodištěm se nachází na půdorysu obdélníka a je zastřešena valbovou střechou, která je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Dům je obrácen užší stranou k ulici, k severozápadu a podélnou stranou se schodištěm je orientován k jihozápadu. Fasády kaplanky jsou hladké, bez štukových profilací a jsou ukončeny fabiónovou římsou. Okenní otvory jsou zvýrazněny v omítce provedeným lemem, který je barevně odlišen.

 Blatná socha sv. Floriána

Blatná socha sv. Floriána

Datum: 14. 2. 2014

"Jedná se o barokní sochu s podstavcem, která je cenným dokladem drobné sakrální architektury.Pohledově exponovaná kompozice je cenným dokladem drobné sakrální architektury, působivě dotvářející vzhled města a je situována na území městské památkové zóny. Socha sv. Floriána je umělecky kvalitně provedená barokní plastika na hodnotném architektonizovaném barokním podstavci se zachovalou datací 1766. Nachází se v MPZ Blatná. "

 Blatná Pomník padlým

Blatná Pomník padlým

Datum: 13. 2. 2014

"Pomník je situován na území Městské památkové zóny Blatná. Z památkového hlediska je pomník hodnotným výtvarným dílem a je cenný nejen pro uměleckou hodnotu sochy svobody od sochaře J. Bílka a architekta J. Petrů, ale také pro historickou hodnotu vypovídající o době svého vzniku po první světové válce, v roce 1923. "

 Blatná Mariánský sloup

Blatná Mariánský sloup

Datum: 12. 2. 2014

Mariánský sloup je situován uprostřed náměstí Míru a nachází se na území městské památkové zóny. Na třech kamenných stupních se nachází vyšší podstavec ve tvaru kříže, na kterém stojí čtyři sochy světců - sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Dominik a sv. Josef. Uprostřed podstavce je vztyčen sloup s korintskou hlavicí a na něm je situována socha Panny Marie s Ježíškem. Podstavec a dřík jsou ze žuly a sochy z pískovce. U paty sloupu serényiovský a valdštejnský znak.

 Blatná kamenný kříž

Blatná kamenný kříž

Datum: 11. 2. 2014

Kříž se nachází na území městské památkové zóny Blatná, naproti ZŠ T.G. Masaryka v Blatné. Kříž je situován na travnatém prostranství se vzrostlými stromy mezi domem čp. 272 a Závišínským potokem. Na kamenném návršíčku se nachází kamenný kříž na podstavci, je datován do roku 1829 a je postaven na místě, kde utonuli při dubnové povodni r. 1829 mládek Martin Hauzar a syn mlynáře Václav Draždík, dle zápisu v kronice.

 Blatná socha sv.Václava

Blatná socha sv.Václava

Datum: 11. 2. 2014

Pohledově exponovaná kompozice je cenným dokladem drobné sakrální architektury, působivě dotvářející vzhled města. Socha sv. Václava je umělecky kvalitně provedená barokní plastika na hodnotném architektonizovaném podstavci se zachovalou datací 1758, s monogramy a s nápisy psanými kapitálkami

 Blatná měšťanský dům č.p. 185

Blatná měšťanský dům č.p. 185

Datum: 10. 2. 2014

Měšťanský dům čp. 185 se nachází na území městské památkové zóny a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Významná budova z 2. pol. 19. století má z památkového hlediska cenné dochované dispoziční řešení a zachovalé historické konstrukce a prvky, zejména segmentové a plackové klenby, výplně oken a dveří s dochovaným kováním. Z památkového hlediska je i hodnotný krov se stojatou stolicí. Památkově velmi cenné je zachovalé vstupní průčelí novogotického charakteru se štukovými prvky a s vraty s novogotickými prvky.

Zobrazeno 1-30 ze 141

O nás

Svátek

Dnes je 18.5.2024

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den muzeí

Zítra má svátek Ivo

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den památky obětí nemoci AIDS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 13/9 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 18/8 °C
úterý 21. 5. skoro jasno 21/7 °C